Lärarsidor Index Suomeksi På Svenska Presentation Skolning Kontoret Produkter Medlemsföreningar Oy Astrofus Ab Lärarsidor

Kursutbudet hittar du på medborgar- och arbetarinstitutens nätsidor och från, på orten verksamma, medlemsföreningars aviseringar.

Kommande examenstillfällen

 • 22.09.2017*
 • 15.12.2017
 • 09.02.2018*
 • 20.04.2018
 • * Extra examenstillfälle. Begränsat antal examensplatser. Följ med här var det ordnas examen, eller kontakta en nav.förening i din region.


  Ett par viktiga saker angående examensförfarandet

  Examen utförs ALLTID i ordningsföljden

  1. Skärgård
  2. Kust
  3. Högsjö
 • Du kan delta i en kurs utan att ta examen
 • Du kan delta i en examen utan förberedande undervisning
 • Diplom eller intyg beviljas endast till person med godkänt genomförd examen.
 • Ordningsregler för examen


  Sjökortstävlingsarbetsgruppens egna nätsidor Där hittar du info om tävlingen och tävlingsresultaten

  Vem skolar?

  Vem arrangerar examen?

   Examens lösningar !

  Hur beställer jag ett intyg eller diplom?

   

  Kort om hur man använder passare och transportör

  Skolningssystemet

  Den centrala delen i Förbundets skolningssystem består av den trefasiga teoretiska navigationsutbildningen för fritidsskeppare, dvs. skärgårds- kust- och högsjönavigationskurserna.

  Skolningssystemet med därtillhörande examina har genomgått en yttre utvärdering i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets anvisningar. Förbundets skolningssystem fyller de krav som Trafiksäkerhetsverket ställer på båtlivsorganisationernas skolningssystem.

  Krav på båtlivsorganisationernas skolninssystemet grundar sig på föreskriften TRAFI/24803/03.04.01.01/2013


  Skärgårdsnavigation är den första delen i utbildningen, och den alldra viktigaste av de tre faserna. Man lär sig sjövägsreglerna samt grunderna för navigation, vilket ger fritidsskepparen säkerhet att röra sig till sjöss.

   

  Kustnavigationen kompletterar skärgårdskunskaperna med bl. a. olika sätt att utföra positionsbestämning, uppgörandet av deviationstabell, meteorologi, tidvatten, samt grundinsikter i elektroniska hjälpmedel. En godkänd kustnavigationsexamen möjliggör ansökan om ett internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt.  

  Högsjö (astronomisk navigation) är den sista fasen i navigationsutbildningen och den ger färdighet i att identifiera stjärnor samt navigering enligt dem.  

   


  Utöver teoriutbildningen hör följande,* mera praktiskt betonade kurser till skolningssystemet;
  - Praktisk båtförarkurs * På kursen genomgås och övas till sjösäkerheten hörande saker, såsom man över bord- (MOB) och släckningsövningar. Båtens tekniska egenskaper, utrustning och besättningens uppgifter genomgås. Man markerar den förebyggande servicens betydelse för säkerheten och gör såklart också praktiska navigationsövningar ombord på skolningsbåten. Kursen ger nya båtförare praktiska färdigheter att röra sig till sjöss och gamla skeppare får nya synvinklar på ingrodda vanor. Efter kursen kan man delta i en tvådelad examen, där kunnandet i de teoretiska och praktisk färdigheterna mäts.

  Navigationsförbundet utfärdar ett intyg över en godkänd examensprestation. Intyget behövs då man anhåller om internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt från Trafiksäkerhetsverket (TraFi).
  - CEVNI-kurs där reglerna för Europas inre farvatten genomgås. Över en godkänt genomförd examen utfärdas ett intyg som kan bifogas den tidigare nämnda ansökan om internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt och på så vis få rätt att röra sig på de Europeiska inre farvattnen.
  - Radarkurs som ger färdigheter och säkerhet att använda en fritidsbåts radar.
  - Kursen navigeringens elektroniska hjälpmedel gör båtföraren förtrogen med de övriga ombord befintliga elektroniska hjälpmedlen.

  Tillbaka

  Vem ordnar kurser?

  De teoretiska navigationskurserna ordnas vanligtvis i medborgar- arbets- el dylikt instituts regi. Men en del kurser ordnas också direkt hos någon av de större navigationsföreningarna. Bäst får du reda på kursutbudet genom att ta kontakt med ett på orten verkande institut eller bekanta dig med de lokala navigations- eller båtföreningarna. Du kan också fråga efter kursarrangörer från förbundets kontor. Kurserna börjar i hela landet vanligtvis i september med skärgårdsnavigationen. På våren fortsätter man med kustnavigationen och har då goda kunskaper till följande båtsäsong.

  Även självstudier är möjliga med hjälp av studiematerialet som kan inhandlas från Förbundet eller hos en välförsedd bokhandlare.

  Som arrangörer för de övriga kurserna fungtionerar Navigationsförbundets medlemsföreningar. Utöver de tidigare nämnda kurserna ordnar föreningarna också andra till båtlivet hörande specialkurser, såsom GPS-, plotter-, sjö-VHF mm kurser.

  Som lärare på kurserna funktionerar personer som genomgått Finlands Navigationsförbunds lärarauktorisering. Förbundets lärare är alla aktiva fritisskeppare och motiverade att upprätthålla sina navigeringskunskaper och föra dem vidare till alla fritidsbåtförares bästa.

  Tillbaka

  Vem arrangerar examen

  Som ansvarig arrangör för en teoretisk navigationsexamen fungerar en till Navigationsförbundet tillhörande medlemsförening.

  Examina arrangeras två gånger om året, i december och april. I december arrangeras skärgårds- och kustnavigations examen, i april skärgårds-, kust- och högsjönavigations examen. Av din lärare får du direkt veta var och i vilken förenings regi examen hålls, just i din region. Lärarna fungerar ofta, tillsammans med arrangörsföreningens representanter, som övervakare på examen. Anmäl dig i god tid till exman. Den arrangerande föreningen bör meddela antalet examensdeltagare till förbundet senast 3 veckor före examen, så för att försäkra dig om att du ryms med och att examensmaterialet är reserverat för dig, skall DU meddela dig till arrangören före detta.

  När du vill veta hur du har klarat dig i examen, hör efter hos examensarrangören eller hos din navigationslärare. De slutliga resultaten fastslås av examensnämnden, oftast inom en månad från examensdagen, men de preliminära resultaten får du av den arrangerande förening, enligt av dem givna anvisningar.

  - - - - - - -


  ** Praktisk båtförarkurs för motorbåtsförare. Purjehduksen opettajat PORY sköter om skolning av seglare.