Lärarsidor Index Suomeksi På Svenska Presentation Skolning Kontoret Produkter Medlemsföreningar Oy Astrofus Ab Lärarsidor

Naturligt båtliv broschyren

EXAMEN

 • 22.09.2017*
 • 15.12.2017
 • 09.02.2018*
 • 20.04.2018
 • * Extra examenstillfälle. Begränsat antal examensplatser. Följ med här var det ordnas examen, eller kontakta någon förening på din ort.

 • Landsomfattande examenstider:
  - Skärgård- och kustexamen kl. 18:00-22:00
  Astronomisk nav. på våren kl. 14:00-22:00
 • Ordningsregler för examen
 •  

  Navigationsförbundet

  Finlands Navigationsförbunds medlemsföreningar och båtföreningarnas navigationssektioner skolar fritidsskeppare. Förbundet är den enda organisation som har specialiserat sig på undervisningen inom detta område.
  Navigationsförbundet består av närmare 150 medlemsföreningar eller båtföreningars navigationssektioner, vars medlemmar automatiskt även är medlemmar i förbundet. Navigationsförbundets medlemmar är skärgårds-, kust- och högsjöskeppare och som medlem antas person som godkänd avlagt minst skärgårdsskepparexamen.

     

  Finlands Navigationsförbunds medlemsföreningars främsta uppgift är att ordna kurser i skärgårds-, kust- och högsjönavigering, kurserna ordnas runtom i landet i samarbete med medborgar- och arbetarinstituten.
  Som avslutning på kurserna ordnar Förbundet landsomfattande examina, en i december och en i april, i medlemsföreningarnas regi. Varje år hålls ca 200 tentamenstillfällen vari deltar 3000-4000 personer som vill förbättra sina kunskaper i navigering.

     

  Examensnämnden, som är utnämnd av Förbundsstyrelsen, fungerar som förbundets permanenta organ med ansvar för utbildningen. Till dess uppgifter hör att sammanställa tentamensfrågorna och fastställa bedömningen. Rätt att tentera samt utge intyg och diplom (till medlemmar) har endast Finlands Navigationsförbund.

     

  Navigationsförbundet har låtit godkänna sitt, på ett kvalitetssystem uppbyggt, skolningssystem hos Trafiksäkerhetsverket.

  Navigationsförbundets lärare har genomgått en auktorisering som bygger på kvalitetssystemet, och fungerar som Navigationsförbundets befullmäktigade lärare och har som bevis för sin behörighet blivit tilldelade ett lärarkort. Förbundets lärare upprätthåller sitt kunnande genom att kontinuerligt delta i av förbundet anordnade lärarseminarier och informationstillfällen.


  Medlemsföreningarna

  Föreningarnas verksamhetsmetoder varierar men huvudpunkten läggs vid att skola nya skeppare. En del av skolningen sker vintertid vid de olika medborgar- och arbetarinstituten och sommartid i form av praktiska navigationskurser till sjöss.
  Under sommaren ordnar de större föreningarna tävlingar och samseglingar under vilka de teoretiska kunskaperna sätts på prov. Flera av förbundets medlemsföreningar har egen klubbhamn samt har skaffat naturhamnar för sina medlemmar. Några föreningar har till den praktiska skolningen skaffat skolningsbåtar samt övrig utrustning.

  Specialkurser inom föreningarna

  Flera föreningar har på sitt program specialkurser gällande navigering som t.ex. radarkurser, kurser i tidvattenberäkning och radioteknik. Härtill kommer även föreningens traditionella verksamhetsformer.

  Sjöräddning

  Sjöräddning ingår som en väsentlig del i flera föreningars program. Vissa föreningar har grundat egna sjöräddningssektioner med kontinuerlig dejourering sommartid.